11 Nisan 2013 Perşembe

Firdevs-i a'la cennetin hangi mertebesidir?, Hadisde bulunan "firdevs-i a'la" tabiri ne demektir?, Cennet içinde ayrı bir yermi?

Ravzanın kıble tarafı
Firdevs-i a'la cennetin hangi
mertebesidir?
Hadisde bulunan "firdevs-i a'la" tabiri ne
demektir? Cennet içinde ayrı bir yermi?
Cevap:
Değerli Kardeşimiz;
Firdevs: Lügatte; Her çeşit bitkiyi cem’eden
bahçe, bostan. Üzüm asmalarının
bulunduğu bahçe. Cennet, Cennette altıncı
kat.
Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Ümmü Hârise (ra),
Resûlullah'a (asm) geldi ve:
"Ey Allah'ın Resulü! Bana Hârise'den haber
ver!" dedi. -Harise, Bedir günü isabet eden
serseri bir ok sebebiyle ölmüştü.- (Kadın
devamla): "Eğer cennetteyse sabredeceğim,
değilse (dünya evinde olduğum müddetçe)
ağlamaya devam edeceğim" dedi.
Aleyhissalâtu vesselâm:
"Ey Ümmü Hârise! [Cennetin tek bir bahçe
olduğunu mu sanırsın?] Cennette bahçeler
var. Senin oğlun ise, Firdevs-i a'lâ'ya
kondu" buyurdular. [Bunun üzerine kadın
gülerek geri döndü.]" [Buhârî, Cihad 14,
Megâzî 9, Rikâk 51; Tirmizî, Tefsir,
Mü'minun, (3173).]
Ubade İbnu's-Samit (ra) anlatıyor:
"Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Cennette yüz derece vardır. Her bir
derecenin diğer derece ile arası, sema ile
arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en
yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri
buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır.
Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i
isteyin." [Tirmizî, Cennet 4, (2533).]
Hadislerde cennetin çeşitli dereceleri olduğu
belirtildiği gibi, Firdevs cennetinin en üst
tabakayı teşkil ettiği de belirtilmektedir.
Firdevs cenneti hepsinin yukarısında,
hepsinden üstün olduğu için Allah’tan
öncelikle bunun taleb edilmesi tavsiye
edilmiştir. (Kütüb-i Sitte)
İnsanların dünyada elde ettikleri
makamlarına göre Allah (cc) ahirette farklı
cennet tabakaları yaratmıştır. Cennet'in
birçok tabakası vardır. Ayetlerde adları
geçen Cennet tabakaları, Cennet'in en
yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda
da birçok tabaka vardır. Nitekim Allah
Teâlâ'nın Nâim Cennetleri veya "Firdevs
Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden
ayetleri buna delildir. Ayrıca Ümmü Hârise
hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin
dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise
Bedir'de şehit olan çocuğu hakkında Hz.
Peygamber'den bilgi almak üzere gelmiş ve
ona Rasûlullah birçok Cennet olduğunu
belirterek, çocuğunun da "Firdevs-i Â'lâ'da"
olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir
(Mansur Ali Nâsıf, et-Tâcü' el-Câmi' li'l-Usul,
fi Ahadisi'r-Rasûl, Istanbul (t.y.), V, 4033).
Buhârî'nin bir rivayetinde Hz. Peygamber,
Allah yolunda savaşan mücâhidler için
Cennet'te yüz derece (tabaka) hazırlandığını
ve iki derecenin arasının yerle gök arası gibi
olduğunu haber vermekte ve sözlerine
devamla "Allah'dan istediğiniz zaman
Firdevs'i isteyin... Çünkü Firdevs, Cennet'in
ortası ve Cennet'in en yükseğidir (...).
Firdevs'ten Cennet nehirleri doğar"
buyurmaktadır. (Buhârî, Cihad 4)
Aynî, "Firdevs, Cennetin ortasıdır
(vasatıdır)." cümlesini, Cennet'in en iyi yeri
veya üstünü (efdali) olarak yorumlar ve bu
görüşüne "Böylece sizi en hayırlı bir ümmet
kıldık" (el-Bakara, 2/143) ayetinde geçen
"vesetan" kelimesini delil getirir (el-Aynî,
Umdetü'l-Kârî fî Şerhi Sahihi'l-Buhârî,
Istanbul 1309, VI, 539). Çeşitli rivayetlerde
Firdevs Cenneti'nin güzellikleri dile
getirilmiştir.
Bütün ayet, hadis ve âlimlerin
yorumlarından Cennet'in birçok tabakası
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalardan
bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha
güzel veya daha efdal olması sebebiyle
isimleri bize bildirilmiştir. Firdevs Cenneti
mertebece en yüksek olan Cennet
tabakasıdır. (Ayrıca bkz. et-Taberi, Tefsir,
Mısır 1954, XVI. 37-8)
Cennetin kaç kat olduğu ve Kuran’da adı
geçen cennet tabakaları hakkında bilgi
almak için tıklayınız.
Allah’a emanet olunuz.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿