22 Ağustos 2012 Çarşamba

Dini Bayramlarımız Hakkında Önemli Bilgiler


Muvatta
1. Bayramlarda Gusül, Ezan Ve Kamet 1

2. Bayram Namazlarının Hutbe Okunmadan Önce Kılınması 1

3. Ramazanca Bayram Günü Namazdan Önce Bir Şeyler Yemek. 2

4. Bayram Namazlarında Tekbir Getirilmesi Ve Kur'an Okunması 2

5. Bayram Namazlarından Önce Ve Sonra Başka Namaz Kılevmayışı: 2

6. Bayram Namazlarından Önce Ve Sonra Başka Namaz Kılmaya Müsaade Edildiği Haller  3

7. Bayram Günü İmamın Namaz Vaktine Kadar Mescide Gelmesi Ve Cemaatin De Hutbeyi Dinlemeden Ayrılmaması 310 BAYRAMLAR KİTABI


1. Bayramlarda Gusül, Ezan Ve Kamet


1— îmam Malik'den: Alimlerimizin çoğundan duyduğuma göre şöyle demişlerdir: «Resûlullah (s.a.v.)'in zamanından beri Ramazan ve Kurban bayramı namazları için ezan okunmaz ve ka-amet getirilmez.»[1]

îmam Mâlik bu konuda şunu da ilave eder: Bu, tatbikatında aramızda ihtilaf olmayan bir sünnettir.

2— Nâfi'den: Abdullah b. Ömer, Ramazan bayramı günü na­maza gitmeden önce guslederdi.[2]2. Bayram Namazlarının Hutbe Okunmadan Önce Kılınması

3. Ibn Şihab'dan: Resûlullah (s.a.v.), Kurban ve Ramazan bayramı namazlarını hutbeden önce kılardı.[3]4. îmam Malik'ten: Duyduğuma göre Hz. Ebû Bekir'le Hz. Ömer de Hz. Peygamber gibi bayram namazlarını hutbeden öncekılarlarmış.[4]5. Ibn Ezher'in azatlısı Ebû Ubeyd'den: Ömer b. Hattab'la be­raber bir bayram namazında bulundum. Bayram namazını kıl­dıktan sonra cemaate hutbe okudu ve şöyle dedi:

«Resûlullah (s.a.v.) senede iki gün oruç tutmanızı yasakladı. Bunlardan biri Ramazan bayramı günü, diğeri de Kurban bayra­mının ilk günüdür.»[5]

Ebû Ubeyd demiştir ki: Bir bayram da Osman b. Affanla be­raber bulundum. O da gelip bayram namazını kıldı, sonra da hut­beyi okudu. Hutbede:

«— Bugün iki bayram bir araya geldi: Çevreden gelenlerden isteyen cuma namazı vaktine kadar beklesin, istemeyen dönsün.» dedi.[6]

Hz. Osman'ın muhasara edildiği senede Ali b. Ebî Talib'le be­raberdim. O da aynı şekilde geldi, bayram namazını kıldıktan son­ra hutbe irad etti.[7]3. Ramazanda Bayram Günü Namazdan Önce Bir Şeyler Yemek


6. Hişâm b. Urve babasından naklediyor: O Ramazan bayra­mı günü bayram namazına gitmeden Önce yemek yerdi.[8]7. Saîd b. Müseyyeb'den: Ramazan bayramı günü müslüman-ların namaza gitmeden önce yemek yemeleri emredilirdi.

imam Mâlik bu rivayetle ilgili olarak der ki: «Kurban bayra­mı günü için halkın bu şekilde davranması gerekmez.»4. Bayram Namazlarında Tekbir Getirilmesi Ve Kur'an Okunması


8. Utbe b. Mes'ud'un torunu Ubeydullah b. Abdullah nakledi­yor: Ömer b. Hattab, Ebû Vakid el-Leysî'ye Hz. Peygamberin Ramazan ve Kurban bayramı namazlarında neleri okuduğunu sordu. O da: «Kâf ve'1-Kur'anil-Mecid ile îkterebetissaatü venşak-kal kamer (ayetleriyle başlayan) sureleri okurdu.» cevabını ver­di.[9]9. Abdullah b. Ömer'in azatlısı Nafi'den: Ebû Hüreyre ile be­raber Kurban ve Ramazan bayramlarında bulundum. îlk rekâtta Fatiha ve zammı sûreden önce yedi tane tekbir aldı, son rekâtta ise yine Fatiha ve zammı sûreden Önce beş tekbir aldı.[10]

îmam Malik bu rivayetle ilgili olarak der ki: «Bize. göre de bay­ram namazı tekbirleri bu kadardır.

Yine îmam Malik, bayram namazının kılınışına yetişemiyen bir kimse için şöyle diyor: İVe camide ne de evinde bayram namazı­nı tek başına kılması lazım değildir, şayet kılarsa bir mahzur yoktur. îlk rekâtın başında yedi, ikinci rekâtın başında kıraattan önce beş tekbir daha alır.[11]5. Bayram Namazlarından Önce Ve Sonra Başka Namaz Kılınmayışı:
 


10. Nafi'den: Abdullah b. Ömer, Ramazan bayramı günü bay­ram namazından önce ve sonra başka namaz kılmazdı.

îmam Malik naklediyor: Duyduğuma göre Said b. Müseyyeb bayram namazına sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğma­dan önce gidermiş.[12]6. Bayram Namazlarından Önce Ve Sonra Başka Namaz Kılmaya Müsaade Edildiği Haller


11. Abdurrahman b. Kasım'dan: Babam Kasım, bayram günü bayram namazına gitmeden önce dört rekât namaz kılardı.[13]12. Hişam b. Urve babasından naklediyor: Babam, Ramazan bayramı günü namazdan önce mescidde namaz kılardı7. Bayram Günü İmamın Namaz Vaktine Kadar Mescide Gelmesi Ve Cemaatin de Hutbeyi Dinlemeden Ayrılmaması


13. îmam Malik'den: Ramazan ve Kurban bayramları ile ilgi­li ihtilafsız bir geleneğimiz vardır ki o da imam, bayram namazı vaktinden önce evinden çıkar, namazgaha geldiği zaman ise bay­ram namazının vakti gelmiş olur.[14]

Yahya'nın rivayetine göre tmam Malik'e: «imama uyarak bayram namazını kılan bir kimsenin hutbeyi dinlemeden cami­den çıkması doğru mudur?» diye sorulduğunda o: «Hayır, imam hutbeyi bitirmeden cemaatin ayrılması doğru değildir.» diye ce­vap verdi.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] îbn Abbas ve Cabir b. Abdillah'tan merfu olarak gelmiştir. Buharı, îdeyn, 13/7; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/5.

[2] Şeybanî, 69, 70.

[3] Ibn Ömer'den merfu olarak gelmiştir.

Buharî, îdeyn, 13/7; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/8. Ayrıca bkz. Şeybanî, 232. Bayram namazı, vaciptir, iki rekathdır. Birinci rekatta, Subhaneke'den; ikincide zamm-ı sureden sonra üçer defa eller bağlanmadan tekbir alınır.

[4] Ibn Abbas'tan merfu olarak gelmiştir. Buharî, îdeyn, 13/8; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/1.

[5] Buharî, Savm, 30/66; Müslim, Siyam, 13/138.

[6] Ebu Hureyre'den manaca merfu olarak gelmiştir.

Ebu Davud, Salât, 2/219; ibn Mace, Îkametu's-Salât, 5/166.

[7] Şeybanî, 232.

[8] Enes'ten merfu olarak gelmiştir. Buharı, îdeyn, 13/4.

[9] Şeybanî, 236.

[10] Âişe'den merfu olarak gelmiştir. Ebu Davud, Salât, 2/242.

[11] Hanefî Mezhebine göre, bayram namazlarında tekbirler, ilk rekatte üç, ikincide üç olmak üzere, toplam altı tanedir.

[12] İbn Abbas'tan manaca merfu olarak gelmiştir.

Buharı, îdeyn, 13/16; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/13. Ayrıca bkz. Hz. Şeybanî, 234.

[13] Şeyban,,235.

[14] Ülkemizdeki uygulama, bundan farklıdır. Sabah namazından sonra, bay­ram namazının vakti girinceye kadar Kur'an okunarak veya vaaz edilerek, camide beklenir. Daha sonra bayram namazı kılınır, bayram hutbesi dinle­nir, dua edilerek, bayramlaşmaya çıkılır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿