10 Ocak 2013 Perşembe

Rasûlullahın ahlâkı


Hz. Peygamber’in Ahlakı ile İlgili Hz. Âişe’nin Söyledikleri


- Hz. Âişe’ye

-“Bana Rasûlullahın ahlâkından haber ver!” dedim. Hz. Âişe

“Sen Kur’an okumuyor musun?” dedi.

-“Evet, okuyorum” dedim. Hz. Âişe

“İşte onun ahlâkı Kur’an’dır” dedi.[1]

- Hz. Âişe’den Rasûlullahın ahlâkını sordum. “Onun ahlakı Kur’an’dı. O, Kur’an’ın razı olduğuna razı olur, Kur’an’ın kızdığına da kızardı” dedi.[2]


Başka bir rivayette:
- Biz Hz. Âişe’ye

“Ey mü’minlerin annesi! Rasûlullahın ahlâkı nasıldı?” diye sorduk. O da daha önce geçen cevabı verdi. Bu nakilden sonra Hz. Âişe

-“Sen el-Mü’minün suresini okumuyor musun? Onun birinci ayetinden onuncu ayete kadarını oku. İşte Rasûlullahın ahlâkı böyle idi” dedi.[3]

- Hz. Âişe

“Hiç kimse ahlak bakımından Rasûlullahtan daha güzel değildir. Onun ashâbından veya aile efradından kim onu çağırmış ise, o ona karşı “Buyurun, lebbeyk!” demiştir ve bunun için de Allah “Kesinlikle sen büyük bir ahlâk üzerindesin” (Kalem: 68/4) buyurmuştur” diyor.[4]


Başka bir rivayette
- Hz. Âişe’ye

“Bana Rasûlullahın ahlakını haber ver?” dedim. Hz. Âişe

“Sen Kur’an’ı okumadın mı? Kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin” ayetini okumadın mı?” dedi. Sonra şöyle anlattı:

-“Rasûlullah ashabıyla beraberdi. Ben ona bir yemek yaptım. Aynı zamanda kumam olan Hz. Hafsa da Rasûlullaha bir yemek hazırlamıştı. Hafsa benden önce yemeği yetiştirdi. Cariyeme

“Git, Hafsa’nın çanağını dök!” dedim. Hafsa, çanağı Hz. Peygamber’in önüne koymak istediğinde cariye onu alt-üst etti, döktü. Yemek yere yayıldı. Hz. Peygamber yerdeki yemeği toplattı, yediler. Sonra ben çanağımı gönderdim. Hz. Peygamber onu Hafsa’ya vererek

“Bu kabı senin kabının yerine al ve içindekilerini de yeyiniz!” dedi.[5]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bidaye, VI/35 (Müslim, Sa’d b. Hişam’dan). İmam Ahmed de benzer şekilde rivayet etmiştir. İbn Sa’d’ın rivayetinde “Kur’an insanlara en üstün ahlak kurallarını getirmiştir” ibaresi de vardır.

[2] Yakup b. Süfyan, Ebu’d-Derda’dan rivayet etmiştir.

[3] Bidaye, VI/35 (Beyhaki’den).

[4] Delail, s. 57 (Urve’den).

[5] Kenz, IV/44 (İbn Ebi Şeybe, Kays b. Vehb kanalıyla, Seratoğullarından bir adamdan).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/91-92.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿