10 Nisan 2012 Salı

Hz. Ömer (R.a.)'in İslâm'a yaptığı hizmetleri şu maddeler halinde sıralamak mümkündür:


Hz. Ömer (R.a.)'in İslâm'a yaptığı hizmetleri şu maddeler halinde sıralamak mümkündür:

1- Beytü'l Mal te'sisi.

2- Kadılar tayini, Şer'i Mahkemeler tesisi.

3- Emirü'l Mü'minin unvanının kabulü.

4- İdare-i askeriyye ve Merakizi askeriye tesisi

5- Gönüllülere maaş tesisi

6- Araziyi ölçtürmek.

7- Harir-i nüfûs/Nüfûs sayımı icrası.

8- Kanalların kazılması

9- Varidat İdaresini te'sis.

10- Küfe, Basra, Cizre, Musul, Fustat gibi şehirler tesisi. 11-Araz-i Meftüha'yi/fethedilmiş araziyi taksim.

12- Öşürler tarhı.

13- Nehirlerden çıkarılan şeylere vergi tarhı.

14-  Düşman memleketlerine mensûb tüccarların, İslâm memleket­leriyle ticâretine müsaade.

15- Hapishaneler inşası.

16- Memleketleri devr-ü teftiş ile ahâlinin ahvalini istinkah.

17- Muhtesiblik idaresini tesis ve teharri memurluğu ihdas.

18- Mekke ile Medine arasında ve muhtelif şehirlerde yolcular için misafirhane inşası.

19- Metruk çocukları/terkedilmiş çocukları himaye. Mektebler te'sis ve maaş tahsisi.

20- Gayr-i Müslim olsa da bir arabın esir olarak kalmamasını temin.

21- Hz. Ebû Bekir (R.a.)'ı Kur'an-ı Kerîm'i toplama hususunda ikna.

22- Kıyas esasını kabul (fıkıh ve hukukda).

23- Sabah ezanına "Es-Salatü Hayrün Minennevm"i kabul ve ilave.

24- Teravih namazının cemaatle edasının kabulü.

25- Bir defada vuku' bulan talak-i selaseyi/üç talakı, talakı bayine kabulü.

26- Sarhoşluk cürmü için çeldi, a'zami ceza olarak kabulü

27- Satılacak atlardan zekât almak kabulü.

28- Ben-i Ta'lebe'den cizye yerine zekât alması.

29- Evkaf usûlünü tesis.

30- Cenaze  namazında  dört  tekbir  almak  için Ashâb-ı  Kirâm'ın icmamı temin.

31- Camilerde vaz etmek âdetini tesis.  Hz.  Ömer (R.a.)  emriyle cami'de ilk va'z eden Temim-i Dari (R.a.)'dir.

32- İmam ve müezzinlere maaş verilmesi.

33- Hicviye yazmayı men ve ceza tertibi ve şiirlerde kadın isminin men'i

34- Bikes/sahipsiz Yahudilere ve Hiristiyanlara maaş verilmesi. [241]

35- Had cezalan için cellâd tayin etmesi.

36- Posta teşkilatını kurması. Postayı ilk kuran Hz. Ömer (r.a.)'dır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿