9 Temmuz 2011 Cumartesi

SOFYANIN FETHİ (çok güzel mutlaka okuyun)


Sofya'nın Fethi Lala Şahin paşa Bosna havalisine akınlar yapmışsa da, şehrin büyük olması ve nüfus kalabalığı hase­biyle fethetmeyi başaramamıştı. İnce Balaban bey ise, bura­nın mutlak surette ele geçirilmesi için çareler düşünmektey­di. Bu tedbirler arasında uzunca Sevindik adlı Doğancılar sı­nıfından bir nefer, güya kaçmış gibi yaparak Sofya beyi Yano kaban'ı kendine inandırdı, ustalığı göz önüne alınarak üstelik kendisini de, Doğancıbaşı tayin etmişti. Böylece elde edilen itimat üzre H.787/M.1385 tarihinde Sefer ayı ortalarında Mart sonlarında bir gün hava orta karardayken Sofya ku­mandanı, bizim Uzunca Sevindik ile, birlikte ava çıktılar. Ku­mandan bir avın peşine düşerek, doğancıbaşı ile Tatarpazarcığı yoluna doğru hayli ilerlemişti. Ancak akşam bastırmıştı. Sofya'ya dönüş mümkün olmayınca, Osmanlı hududuna ya­kın bir köye varıp, Türklerden biraz yem ve kendimiz için yi­yecek alıp geleyim diyerek, izin almış. Koca Sevindik, köye varınca, Deli Balaban ile Ahmed Gazi adlı iki dilavere rast gelmiş. Sofya Kumandanının şurada yakında olduğunu söy­lemiş, nasıl yakalayacağını da anlatmış. Sevindik, kumanda­nın yanına dönünce kumandana:
-Türkler bizim burada olduğumuzu anladılar deyip de ku­mandan korkarak:
-Aman öyle ise beni nasıl kurtaracaksın? Deyince:
-Seni bazı elbiselere sarıp, orman içine bırakırım. Kendim­de iki beygirle
Sofya'ya gidip, oradan aldığım askerlerle gelir seni kurta­rırım. Demesiyle kumandan da bu görüşü onaylamış. Doğancıbaşı kumandanı sarıp, sarmalayıp, ormanda saklamış. Fakat doğruca Osmanlı köyüne gelmiş. Balaban ile Ahmed Gâzi'yi alıp efendisinin yanına götürmüş. Orada, Türkler be­ni de tuttu diye bir telaş sergileyip, Balaban ve Ahmed'in ku­mandanı yakalamasını temin etmiş. Sofya ahalisi komutan­larının 'Türklerin eline geçtiğini öğrenince mukavemete me­calleri kalmayıp, teslim olma yolunu seçti. (Mufassal)

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿