26 Temmuz 2011 Salı

Kosava savaşı

Kosova Savaşı Sırp ordusunun gücü yüzbinkişi olup Os­manlı kuvvetleri ise kırkbin civarındaydı. Osmanlı ordusu­nun, bugünün anlayışı içinde Genel Kurmay Başkanı mesa­besinde bulunan Evranos Bey adlı ihtiyar delikanlı idaresinde Yıldırım Bayezid, Yakub Çelebi, Veziri Azam Ali Paşa, Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşa, Anadolu Beylerbeyi Sarıca Paşa, Subaşı İnebey, Evranoszade İsa bey, Lala Şahin paşazade Yahşi bey, Kara Mukbil ve Balaban beyler, fırka kumandan­lıkların] üzerlerine almışlardı.
Padişah Yeniçeri askeriyle merkezde, sağında Ali paşa, solunda Timurtaş paşa olduğu halde, ordunun sağ cenah ku­mandanlığı Yıldırım Bayezid'de, sol cenah ise Yakup Çelebiye verilmiş olup, Yeniçeri sağlar arasında toplar tabya edil­mişti. Ancak topların o zamanki yapılışı icabı kullanmaktan büyük bir istifade umulmadığından öndeki askerin yanına ikibin okçu tertip olundu.
Şehzade Bayezid'in Bursa kadısına gönderdiği zafemame-de yazıldığı üzere, Osmanlı süvarilerinin ellerinde baltalar, külünkler ve düşman askeri, bilhassa Macar suvasirinin de başlarında ve arkalarında zırhlar ve miğferler bulunmaktaydı. Osmanlılar bu zırhları ve miğferleri külünkler ve baltalarla dalıp yırtıyorlardı. Bu savaş akşama kadar sürdü düşman mağlup oldu. Ordusunun bütün eşyası ve ağırlıkları Osman­lının eline geçti. Osmanlı ordusunu bozucak olurlarsa, tuta­cakları esirleri bağlamak için getirdikleri kementlere, iplere, zincirlere kendileri bağlandı.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿