25 Ocak 2012 Çarşamba

El-Kehf Sûresi'nin Fazîleti


32-.......el-Berâ şöyle dedi: (Sahâbîlerden) bir kimse el-Kehf Sûresi'ni okuyordu. Yambaşında da iki uzun iple bağlanmış olan at vardı. Atı bir bulut ihata etti ve gittikçe yaklaşmağa ve yaklaşmağa başladi. Bundan dolayı at da ürkmeğe başladı. Sabaha erişince o kimse Peygamber(S)'e geldi ve bunu kendisine zikretti. Peygamber (S):

"Bulut gibi görünen şey, sekînettir. Kur'ân 'ı tebcil (yüceltme, ululama) için inmiş­tir" buyurdu [39].

kaynak

[39] Bu hadîsin bir rivayeti el-Feth Sûresi'nin tefsiri sırasında geçmişti. Başlığa uy­gunluğu, okunmasıyle sekînenin inmesidir.

Bu hadîste bulut gibi görülen şeyin adı "Sekine" olduğu bildirilmiştir. Se-kîne kelimesi müteşâbîh bir lafızdır. Medlulünü ta'yîn için birçok görüşler söy­lenmiştir. Bunlardan birisi melekleri ihtiva eden bir varlık olduğudur. Bu hadîs de bunu te'yîd eder mâhiyettedir.

Nevevî şöyle demiştir: Muhtar olan, es-Sekîne'nin, içinde tuma'nîne ve rah­met bulunan mahlûklardan olmasıdır. Beraberinde melekler vardır. Kur'ân'da ve hadîste Sekînet lafzı tekrar tekrar gelmiştir. Geldiği herbir yerde zikredilen ma'nâlardan yakışana hamledilir. Bu bâbda zikrolunana yakışan, Dahhâk'ın görüşü olan rahmettir (Aynî).


❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿