18 Şubat 2011 Cuma

REBİÜLEVVEL AYI ve adab-ı, REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

REBİÜLEVVEL AYI ve adab-ı

Bu ay Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin [s.a.v] dünyayı şereflendirdikleri aydır.

Bu ay icinde mümkün olduğu kadar çokca salat ü selam salati nariye, salati münciye ve salati fethiye gibi salavatlar okunmalıdır.


REBİÜLEVVEL AYI

Hicri senemizin 3. ayı Rebiülevvel, âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber s.a.v. Efendimizin doğduğu aydır.
Resulü Ekrem s.a.v. Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebi-ülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğmuşlar-dır. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hâdislelerinden bi-risini ve birincisini teşkil eder. O'nun geleceği, semavî kitaplarda bütün pey-gamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah'ı bildirmek için ahd alınmış-tı. O'nun gelmesiyle yeryüzündeki zulmanî hisler, bâtıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur.

Mevlid yazarı Süleyman Çelebi hazretlerinin dedi-ği gibi "Semâvat ve zemin O'nun doğuşu ile nûra gark olmuştur." Hakikati ara-yıcılar, onun ışığı altında yürümüşler hâlâ da bu ışık devâm etmekte; kıyame-te kadar da devâm edecektir.
Rebiülevvel Ayının İlk Gecesi Yapılacak Vazife


Gusül Abdesti: Gusül esnasında "Yarabbi!" Biz bu abdestle dışımızı yı-
karız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mü-
barek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimeler-
den, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme vesile eyle..." denir.

İki Rekât Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında Fatihadan sonra Kul ya Ey-yühel kâfirun, ikinci rekâtında da İhlâsı sureleri okunmak sûretiyle namaz eda edilir.

Duâ: Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir. "Allahümme inni es'elüke bi hürmeti habibike ve resulike Mu-hammedin sallalâhü aleyhi vesellim ve bi hürmeti nûru velâdetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemiil kâinatı enter zukani rü'yete cemâli vechikel-kerimi ve rü'yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin...

El Fatiha."

• 25 Kelime-i Şahadet,

• 101 Estağfirullah: Yüzbirincide, El azim el kerim... (sonuna kadar)

• 1 Fatiha-ı şerif,

• 1 Amenerresuli,

• 7 Elemneşrahleke-i şerif.

• 11 İhlâs-ı şerif.

• 1 Muavezeteyn sureleri okunur.


"subhane, rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil âlemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin s.a.v, ve ilâ er-vahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai ve eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemii seyyidinâ ve ilâ ervahi cemii mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemii Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemii şühedai müslimin vel mazlumin ve ilâ ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan immamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürraz-zak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi müiham (küllühüm sıddıkün)

el Fatiha."

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿