KADIN VE GİYİM, Kadınlarla ilgili Fetvalar


KADIN VE GİYİM

Bu bölümde 61 cevap vardır.

1- Hicap (örtünmenin) tarifi: Kadının yüzü ve elleri de dâhil olmak üzere yabancıların, kendisinin vücudundan ve ziynetinden bir şey görmesine engel olacak şekilde bütün vücudunu örtmesidir. Bu tesettürü sağlayan giysi ile veya evde durmak ile olur. (Şeyh Bekir Ebu Zeyd)

2- Teberrüc (açılmanın) tarifi: Kadının ziynetini ve güzelliklerini yabancı erkeklere göstermesidir. Teberrüc şu şekillerde olur:

3- Kadının yabancı erkekler önünde vücudundan bir şey göstermesi, tesettürü çıkarması:

4- Kadının dış elbise altında kalan (ev içinde giydiği) elbise gibi ziynetlerinden bir şey göstermesi.

5- Ayaklarındaki ziynet bilinsin diye yürürken ayaklarını vurması

6- Yumuşak ve kibar konuşması

7- Erkeklerle kadınların bir yerde beraber bulunmaları, musafaha etmeleri (Bekr Ebu Zeyd)

8- “Kadın buluğ çağına gelince şundan ve şundan başkasının görünmesi uygun olmaz. Böyle derken ellerine ve yüzüne işaret etti” şeklindeki hadis zayıftır. (el-Lecnetud Daime)

9- Kadının mahrem akrabalarına yüzünü, ellerini, ayak takılarını, küpelerini, bileziklerini, gerdanlığını, başını ve ayaklarını gösterebilir. (el-Lecnetud Daime)

10- Kadının dışarıda ellerini ve bileklerini göstermesi fitne sebebiyle caiz değildir. Özellikle kadının parmağında yüzük ve kolunda bilezik varsa. (İbn Useymin)

11- Kadının hizmetçiler önünde durumu, diğer yabancı erkeklerle aynı hükümdedir, örtünmesi gerekir. Onlardan biri ile yalnız kalması caiz değildir. (İbn Baz)

12- Kadının gözleri görmeyen yanında yüzünü açması: “İddetini İbn Ümmi Mektum yanında geçir zira o a’mâdır” hadisinden dolayı bunda sakınca yoktur. Ama “Siz de mi körsünüz, onu görmüyor musunuz?” hadisi zayıftır.[4] (İbn Baz)

13- Yüz güzelliğini, sürmeyi yabancı erkeklere göstermek teberrüce (açılıp saçılmaya) dâhildir.

14- Yaşının ilerlemesinden ötürü hayızdan ve doğurmaktan kesilen kadınların mahremi olmayanlar yanında yüzlerini açmalarında sakınca yoktur. Lakin örtmeleri daha faziletli ve daha ihtiyatlıdır. Allah Azze ve Celle buyurur ki: “…lakin iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır.”(Nur 60) (İbn Baz)

15- Kafir kadın önünde müslüman kadının hicabı: Bir kadın, diğer bir kadına müslüman olsun kafir olsun fark etmeksizin, göbekten yukarısı ile dizden aşağısını gösterebilir. Göbek ile diz arası, kadının bütün kadınlara karşı avretidir. Müslüman olsun, kâfir olsun, uzak olsun, yakın olsun bu avretini hiçbir kadına gösteremez. (el-Lecnetud Daime)

16- Hizmetçi kadının hicabı: Kendisine hizmet ettiği kimseden örtünmesi, onun yanında zinetini açarak teberrüc yapmaması gerekir. Delillerin umumiyetinden, onunla yalnız kalması haramdır.

17- Dar elbise giymek kadın vücudunda şu etkilere yol açar:

— Ciltte alerji yapar

— İç organlara basınç yapar

— Kısırlığa sebep olur.

— Kan basıncının yükselmesine ve damar tıkanık-lığına neden olur.

18- Beyaz elbise giymekte iki şartla sakınca yoktur:

— Dikiş ve model olarak erkek elbisesine benzememesi

— Bununla dışarı çıkmamak. Aksi halde bu teberrüç (açılıp saçılma) olur. (İbn Useymin)

 

19- Şer’î örtünmenin şartları:

— Altını göstermeyecek kalınlıkta olmalı, bedene yapışmamalıdır

— Bütün bedeni örtecek genişlikte olmalıdır

— Yalnızca ön tarafından açılmalı, elbise yenleri dar olmalıdır.

— Elbise üzerinde dikkat çekici zinet, resim, süsleme, yazı veya alamet olmamalıdır.

— Kâfirlerin veya erkeklerin elbisesine benzememelidir. (el-Lecnetud Daime)

Mübah olan elbiseler:

20- Gözler veya tek göz açık kalmak üzere yüzü örten peçe kullanmakta sakınca yoktur. Böylece kadın açılmamış ve ziynetini göstermemiş olur. Her kavmin âdetine göre kadının yüzünü örtmesi gerekir. Hacda peçe kullanamaz ama yüzünü yine örtmelidir. (İbn Baz)

21- Geniş yüz örtüsünden kesinlikle sakınılmalıdır. Kadının, yanaklarını, göz kapaklarını ve kaşlarını gösteren yüz örtüsü kullanması caiz değildir. Bu konuda Rabbinden sakınmalıdır. Yüzünden bir şey göstermek fitneye sebep olur. (İbn Useymin, İbn Fevzan)

Şeyh İbn Cibrin dedi ki: “Yüzün burun, yanaklar ve kaşlar gibi kısımlarını göstermek bakanlar için fitne olmaktadır.” Peçe üzerine hafif bir başörtüsü örtülerek yüzün açık kalan kısımları örtülmelidir.

Müslüman Kadının Giyimi:

22- Kadının tesettür şartlarına uygun renkte elbise giymesi caizdir. (el-Lecnetud Daime)

23- Kadınların durumlarından haberdar olacak yaşta gençlerin, dış örtüsü bulunmayan kadının yanına girmesi engellenir. (el-Lecnetud Daime)

24- "Herhangi bir kadın, dış elbisesini (çarşafını) kocasının evinin dışında bir yerde çıkarırsa kendisiyle Allah Azze ve Celle arasındaki perdeyi yırtmış olur." (Ahmed Bin Hanbel rivayet etmiştir) Hadisinin açıklaması:

— Hadis, kadının kocasının evi dışında, dış elbisesini çıkarıp avretini açması hususunda gevşeklik gösterilmesinden yasaklamaktadır. 

 

25- Ailesinin veya mahrem akrabalarının evi gibi güvenilir mekânlarda, kıyafet değiştirmek veya nefes almak gibi fitneden uzak mubah sebeplerle dış elbisesini çıkarmasında sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)

Yasaklanmış Elbiseler:

26- Kadının ayağına şeffaf çorap giymesi caiz değildir. (İbn Fevzan)

27- Kadının başı ve yüzü örtmeyen ince başörtüsü kullanması caiz değildir.

28- Pantolon giymek kadınlara caiz değildir. Bunda erkeklere benzemek söz konusudur. Zira pantolon erkeklerin giydiği bir elbisedir.[5] 

Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. (el-Lecnetud Daime)

29- Üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan elbise giymek caiz değildir. (İbn Useymin)

30- Kadının avreti gösteren kısa elbise giymesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

31- Kadının kâfirlere has elbise giymesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

32- Kadının yabancı erkeklerin bulunduğu yerde elbisesinin alt tarafını açıp baldırının görünmesi caiz değildir. Zira kadın tamamen avrettir. (el-Lecnetud Daime)

33- Kadının dışarı çıkarken elbisesini omzuna atması caiz değildir. Zira bunda erkeklere benzeme vardır. (el-Lecnetud Daime)

34- Öğrenci kızların fitnelere yol açan dar ve kısa don giymeleri caiz değildir. Zira bu orada bulunanları şehvete sürükler, fitneleri ve kötülükleri davet eder. (el-Lecnetud Daime)

35- Dikkat çekici veya bakanı güldüren şöhret elbisesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

36- Kadının yabancılara özenerek başını mendil gibi bir şeyle kapatarak saçlarının bir kısmının görünmesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

37- Kadının mahremi olmayan birisine ellerini göstermesi caiz değildir. Çünkü kadın tamamen avrettir. (el-Lecnetud Daime)

38- Kadının yabancı erkekler yanında yüzünü açması caiz midir?

Kadının yabancı erkekler önünde yüzünü açması haramdır. Tesettür ancak yüzün örtülmesi ise tamam olur. Zira yüz, ziynetin toplandığı yerdir. Allah Teala buyurur ki: “..Başörtülerini yakaları üzerine salsınlar..”(Nur 31) Bu ayette başörtüsünün baş üzerinden göğse, yakalara doğru salınması emredilmektedir. Bu yüzün ve yakaların da örtülmesi gerektiğini gösterir. (İbn Cibrin)


39- Ayakları örtmeyen kısa elbisenin hükmü nedir?: Kadının yabancı erkekler yanında bütün vücudunu örtmesi gerekir. Vücudundan hiçbir şeyi, ne ellerini, ne yüzünü ve ne de ayaklarını gösteremez. (İbn Cibrin)

40- Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in: “Kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan onun peşine takılır.” hadisinin anlamı: Kadın evinde kaldığı sürece bu kendisi için daha hayırlı, tesettüre daha uygun ve fitneden daha uzaktır. Dışarı çıktığı zaman ise şeytan tamah ederek ona ve Allah’ın rahmet ettiği kimseler dışındaki insanlara iğva etmeye başlar. Zira onlar kendisine musallat olması için şeytana fırsat vermişlerdir. Müslüman kadının evde durmaya devam etmesi gerekir. İhtiyacı için dışarı çıktığında ise tüm bedenini örterek çıkar, süslenmeyi ve koku sürünmeyi terk eder.

41- Kadınlardan ateş ehli bir sınıf:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "İki sınıf insan vardır ki, onlar cehennem ehlidirler: … Diğeri: giyindiği halde çıplak olan, bu elbiselerle erkekleri meylettirmek için kırıtarak yürüyen, saçlarını deve hörgücü gibi başlarında toplayan kadınlardır ki: bunlar cennete giremeyecek ve çok uzak mesafelerden bile hissedilen cennetin kokusunu dahi duyamayacaklardır.”(Müslim rivayet etti.)

42- “Giyinik çıplak” kavlinin manası hakkında denildi ki:

— Vücutlarının bir kısmının örtülü bir kısmının açık olması.

— Dışından içindekini gösterecek şekilde ince elbise giyinmiş olması

— Veya kadının vücut hacmini belli eden dar elbise giymesidir.

43- Uyarı: Bu vasfa üzeri kabartma işlemeli, nakışlı olup tesettürü sağlamayan elbiseler de dâhildir. Aynı şekilde tamamen gözlerin etrafını ve yanakları gösteren peçe de böyledir.

44- Hadisteki “meyleden ve meylettiren kadınlar” sözü ile, onların azgın kadınlar gibi sağa sola meylederek yürümeleri veya yüksek topuklu ayakkabı giymeleri kastedilmiştir.

45- “Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınlar..” ifadesinden kastedilen ise, kadının saçlarını başında toplayarak deve hörgücüne benzetmesidir. (el-Lecnetud Daime)

46- Kadının mahremi olmayan kimseler önünde, zünnara benzemese bile bel kuşağı giyemez. Namazda veya namaz dışında olması da fark etmez. Zira bel kuşağı vücudun girintilerini ortaya koyar. (Şeyh Muhammed Bin İbrahim)

47- Kadının ayağa kalkarken elbisesini toplaması caiz değildir. Zira bu vücut hatlarını belli eder. (Şeyh Muhammed Bin İbrahim)

 


48- Üzerinde İngilizce yazı bulunan elbise giymek, bu yazının anlamının zararsız olduğunu öğrenmeden caiz değildir. Zira bu yazı şereften yoksun olabilir veya kâfirlere saygı ifade eden yazılar içerebilir. (İbn Useymin)

Deri Mantolar:

49- Temizlenmekle helal olan deve, inek gibi ölü hayvanların tabaklanmış derisinden mamul giysilerin kullanılması caizdir.

50- Domuz ve köpek derisi gibi temizlemekle helal olmayan tabaklanmış derilerin temiz olmasında âlimler ihtilaf ettiler. İhtiyatlı olanı bunları kullanmayı terk etmektir. (İbn Baz)

51- Açık elbiseler hakkında tıbbi araştırmalar neticesinde şu söylenmiştir: Cilt kanserine tutulan kadınların çoğunluğu, bronzlaşmak için bedenlerini güneş ışıklarına maruz bırakanlardır.

52- Kadınların kendilerine özel mekânlarda, kendilerine özel elbiselerle yüzmeleri: Kadının kadınlar arasında diz ile göbek arasını örtmesi farzdır. Örtü sık dokunmuş olmalı ve şeffaf olmamalıdır. Dar değil geniş olmalıdır. Kadınlar arasında olsa bile avret hacmini belli etmemelidir. (el-Lecnetud Daime)

53- Giyimde başkalarından ayrıcalıklı olma sevgisi: Bundan maksat büyüklenmek ve kendilerini başkalarından üstün görmek ise bu haramdır. Ama mübah zinet ile tecemmül ise bunda sakınca yoktur. (İbn Cibrin)

54- Üzerinde ayet veya kelime-i şehadet bulunan elbise giymekte sakınca yoktur. Lakin hürmette kusur etmemeli, bu elbise ile yatmamalı, üzerinde Allah’ın ismi olan şey üzerine oturmamalı ve bununla hamama girilmemelidir. (el-Lecnetud Daime)

55- Giyinme ve süslenmeye çok para sarf etmek: Övünmek için olursa israftır ve yasaklanan harcamalara, malı zayi etmeye dâhildir. Müslüman kadın bu konuda orta yolu tutmalıdır. Kişi kıyamet gününde bu malı nereden kazanıp nereye harcadığından sorgulanacaktır. (İbn Fevzan) 

 

56- Kadının eşinin yanında pantolon giymesinde sakınca yoktur. (İbn Cibrin)

57- “Şerefli kadının örtünmesine gerek yok” diyenin hükmü nedir?: Bu batıl iddia Kur’âna, sünnete, akla ve insan tabiatına aykırıdır. Eğer bütün kadınlar açılırsa, erkekler onlara takılarak iffetli olanına da eziyet verirler. Bazen şeytan ona iğva verir, fasıkları ona yönlendirir. Eğer kadın şerefli ise, şer’i örtünme onun şerefini artırır. (İbn Useymin)

58- Küfür devletlerinde açılmak: Kâfir beldelerinde yüzü açmak caiz değildir. Bilakis, müslüman ya da kâfir fark etmeksizin yabancı erkeklere karşı örtünmelidir. (İbn Baz)

59- Çocukların önünde kısa elbise giymek: Kadının çocukları ve mahrem akrabaları yanında kısa elbise giymesi caiz değildir. Kadın mahrem akrabaları yanında, açması fitne olmayan yerlerini açabilir. Adet olan dışında bir yerini açamaz. Kısa elbiseyi yalnızca kocası yanında giyebilir. (İbn Fevzan)

60- Kadınlar yanında dar veya şeffaf elbise giymenin hükmü: Uyulan bir adet haline gelmiş olsa da bu caiz değildir. (İbn Cibrin)


KAYNAKLAR

[4] Mütercimin notu: Bilakis bu hadis rivayet yolları ile sahihtir. Bunun zayıf olduğunu iddia edenlere Zadul Guraba ve Tesettürde Ölçüler adlı kitaplarımda cevap yazdım. Oraya bakınız.

[5] Mütercimin notu: Bbazıları zayıf tevillere giderek ve “daha iyi tesettür sağladığını” iddia ederek dış elbise altından pantolon giyilebileceğini söylüyorlar. Bu caiz değildir. Kadınlar kendi aralarında dahi olsa pantolon giyemezler. Zira bu hem tesettürü sağlamaz, hem de dış elbise altından olsa bile Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kadınlar hakkında erkeklere benzeme hususundaki yasağına dâhildir.


0 Değerli Yorumlarınız: