20 Haziran 2011 Pazartesi

Niçin Evrim Teorisi?

Niçin Evrim Teorisi?


Evrim teorisini müdafaa edenlerin büyük bir kısmının esas maksadı, insanın maymundan geldiği safsatasını zihinlerde yer­leştirmektir. Bunu doğrudan söyleyemedikleri için, ilim kisvesi altında evrim teorisini ileri sürüp, bunu ispata çalışırlar.
Akla şöyle bir soru gelebilir: Niçin ısrarla insanın maymun­dan geldiği iddia ediliyor? Bu sorunun bir kaç cevabı olabilir.
Birinci ve en önemlisi; inançları sarsarak, materyalist felsefeyi ve inançsızlığı bütün dünyaya yaymaktır. Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de ve gerekse İncil ve Tevrat gibi diğer semavî kitaplarda; insanın ilk atasının Hz. Âdem olduğu bildirilir. Onun da topraktan halkedildiği beyan edilir. Do­layısıyla dinî inancı sarsmanın yollarından birisi, bu semavî hükme ters düşen felsefeyi ileri sürmektir.
Evrim nedir? İleri sürdüğü deliller nelerdir? Teori nedir? Bu teorinin leh ve aleyhindeki düşünceler nelerdir? Bütün bu soru­ların cevabını anlama ve araştırma safhasında olmayan gençle­rin zihinleri, biyolojiden tarihe varıncaya kadar bütün derslerde evrim felsefesinin bombardımanı altındadır.
Evrim felsefesinin özellikle insanın geçmişi ile alakalı gö­rüş, ilim kisvesiyle bir kanun gibi devamlı telkin edilir. Ayrıca, evrim anlatıldıktan sonra, din ve ilmin çatıştığı tekerlemesinin de hemen ilâve edildiğini unutmamak icap eder. Belki de bu genç, din ile ilmin değil, gerçekte evrim felsefesinin ortaya koy­maya çalıştığı hayal mahsulü ile dinin çatıştığını, hayatı boyun­ca öğrenme imkânı bulamayacaktır.
Bazılarının evrimi savunmasının diğer bir sebebi de mes'uliyetten kaçma hissidir. Çünkü, yaratılışı kabul, bir Yaratıcının varlığını gerektirir. Yaratıcıyı kabul edince ardından O'nun emir ve yasaklarına riayet gelecektir. Bu sorumluluktan kaçmanın tek yolu, yaratılışı tesadüf ve sebeplere havale et­mektir.[23]
KAYNAK
[23] Prof. Dr. Âdem Tatlı, Merak Ettiklerimiz, Cihan Yayınları, İstanbul 1998: 42.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿