14 Haziran 2011 Salı

Sultan 6. Mehmed Vahideddin,1.Dünya Savaşı Ve Donanmamız ,Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları

1.Dünya Savaşı Ve Donanmamız


Eğer biri kalkıp, 1.cihan harbine girişimizin sebebi donan­madır dese bunu yalanlayacak gücümüzün olmadığı görülür. Çünkü bir plânmı yoksa hasbel kadermi henüz kesinlik ka­zanmamış ve bundan sonra da, kesinleşmesi pek kabil ol­mayan Goben ve Breslav adlı gemilerin Çanakkale Boğazına iltica etmeleri ve daha sonra da Almanlardan satın alındı muamelesi yapılarak bayrağımızın çekildiği bu iki geminin, mürettebat ve süvarisinin sadece Osmanlı üniforması giye­rek aynı gemilerde vazife görmelerine bakarsak bu iltica ve satın alınmanın pek tesadüfe bağlı olmadığını göz önüne al­ma hususunda hayli güçlü iddialar mevcuddur.
Devlet memurlarının maaşını vermekten aciz hâle gelmiş bulunan Osmanlı mâliyesinin, gemi alacak bir durumu olma­dığı pek açıktır. Nitekim, Osmanlı donanmasının Karade­niz'de yaptığı bir tatbikat esnasında Rus limanlarını bu iki geminin bombardıman etmesi savaş sebebi sayılmıştı. Os­manlı başkumandan vekili Enver Paşa'nin katıksız bir Aiman hayranlığı, bu ülke kurmaylarının görüşlerine meclup olma­sına da yol açmıştı. 1/Ağustos'u 2/Ağustos'a bağ- layan ge­ce Sadrıazam Said Halim Paşa'nın Yeşilköy'deki ikametgâ­hında Rusya; Almanya,Avusturya ve Macaristan'a bir saldırı yaparsa Osmanlı devletide bu devletler yanında Ruslara kar­şı savaşa girecekti. Akabinde de, Almanya gerek gemileri­mizin tamiri, gerekse Boğaz tahkimatındaki topların gözden geçirilmesi dahil bir teknisyenler gurubu gönderdi. Bunların mühendis ve teknisyen ile uzman sayısı altıyüz kişiyi bul­makta kumandanları da Amiral Von Cisedom idi. Bunlar ilk iş
OSMANLI TARİHİ olarak, Barbaros Hayreddin, Mecidiye ve Peyk-i Şevket bir de Mesudiye zırhlımız İstanbul'a gelmiş olduklarından derhal incelemeye alındı ve eksikleri tesbit olunup giderildi birde güzelce gemiler boyandı. Cephane, kömür ve erzak ile yük­lenerek seyire hazır hâle getirildi. Fakat; savaşın daha ilk dö­neminde yakıt yâni mazot ihtiyacı için Rusya ve Romanya'ya muhtaç haldeydik. Kömür istihsalimizde ihtiyacımızı karşıla-makda zorluk çekmekteydi. Böylece de donanmamız fevka­lâde bir durumda olmayıp da, büyük gayretlere bağlı olarak deniz hareketlerini yerine getirmeğe çalışmaktaydı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları


ADI     SOYADI   D           V            NASBİ -   İSTİFASI      MÜDDET "
1-  Mustafa Kemâl          Atatürk    1881    10/11/1938   23/4/1920- 24/01/1921    0.09.01
2-   Mustafa Fevzi            Çakmak  1876    10/4/1950   24/I/192I- 12/07/1922     1.05.29
3-  Hüscyin Rauf              Orbay      1881            1964  12/71922-  14/08/1923    1.01.03
4- Ali Felhi                     Okyar     1880          1943   14/8/1923- 29/10/1923       0.02,16
S- Muslafa İsmet              İnönü    1884        1973   29/10/1923-22/1 f/1924       1.00.24
6- Ali Fethi (2.dcfa)          Okyar     1880         1943   22/1 1/1924-3/3/1925         0.03.1 1
7- Mustala İsmct(2.dcfa) İnönü    1884        İ973 3/3/1925 - 1/1 1/I937(5kb.)l2,7.29
8- Mahmud Cclfıl            Bayar     1883           İ986  1/1 l/1937-25/l/I939(2kb) 01.2.24
9- Dr. Refik                   Saydam    1881          1942 25/1/1939-8/7/!942(2kb)    2.05.14
10- Mehmcd Şükrü       Saraçoğlu 1887          1953 8/7/1942- l2/8/l946(2kb) 4.01.05
11- Recep                    Pcker         1886      .    1950 12/8/1946- 10/9/1947             1.00.29
12- Hasan Hüsnî            Saka         1886          1960 10/9/1947- 16/l/1949(2kb) 1.04.06
13- Mch.Şcmscdtlin     Günaltay    1883         1961 16/1/1949-22/5/1950            1.04.07
14- Adnan                    Menderes   1899          1961 22/5/1950-27/5/196()(5kb) 10.00.05
15- CcmfıI                    Gürsel         1895           1966 27/5/1960-20/11/1961       01.05.24
16- Mustara                  İsmel         1884         1973 20/1 1/1961 -23/2/1965(3kb)O3.O3.O3
17- Sual Hayri              Ürgüplü      1903        1981 23/2/1965- 27/10/1965          0.08.02
I8- Süleyman Sim        Demirci      1924        27/10/1965-26/3/1971 (4kb)
19- Prof.Dr.Nihad         Erim
20-Fcrid                     Melen
21-Naim                    Talû
22-Mustafa Bülend    Ecevil
23-Prof.Dr.Sadi         Irmak
24-Süieyman Sırrı       Demirci
25- Mustafa Bülend    Eccvit
26- Süleyman Sırrı      Demirel
27-Mustafa Bülend    Ecevil
28-Sülcyman Sırrı      Demirel
29-Bülend                 Ulusu
30- Barbaros Turgut   Özal
31-Yıldinm               Akbutul
32-Ahmet Mesut       Yılmaz
33-Süicyman Sırrı     Demirel
34-Tansu                  Çiller
35-Ahmct Mesut     Yılmaz
 36-Necmeddin        Erbakan
 37-Ahmel Mesut     Yılmaz
 38-Mustafa Bülend Ecevit
 39- '"         '.....     '■ "
i 912 1980 26/3/1971- 5/6/1972{2kb) 1906       1989    5/6/1972-16/4/1973
5.02.29 1 ,2.10 0.10.11
1919                   16/4/1973-25/1 /1974      0, 9.0
1925                 25/1/1974-17/! 1/1974    0. 9.23
1904                   17/1 1/1974-31/3/1975      0.4.14
1924                  31/3/1975-21/6/1977   2.2.21
1925                    21/6/1977-21/7/1977     0, 1.0
1924                   21/7/1977- 5/1/1978      0,5,15
1925                   5/1/1978- 12/11/1979    1.10,8 1924                  12/11/1979-12/9/1980   0.10.0
1923                    21/9/1980- 13/12/1983   3,2.22 1927        1993     13/12/1983-31/10/1989 5.10.19 1934                  9/1 1/1989-  23/6/199!      1. 7.14 1946                 23/6/1991 - 20/11/1991    0.5.3
1924                   20/1 1/1991- 25/6/1993     1, 7. 5 1946                 25/6/1993 - 6/3/1996(3kb)2, 8.1 1 1946                 6/3/1996- 28/6/1996          0. 3.22
1926                   28/6/1996- 30/6/1997         0.1 1.2 1946                 30/6/1997- 11/1/1999         1.6.11
1925                    11/1/1999- 28/5/1999         0,4.17 1925                 28/5/1999 - devam ediyor
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasına ön ayak olan TBMM'nin küşadi île bu eserin yazıldığı güne kadar,icra ve­killeri heyeti reisliği, başvekillik ve başbakanlık unvanlarını hâiz olarak hükümeti yürüten zevatın tamamı yirmialtı (26) kişiden müteşekkil olmuştur. Bunlardan enfazla başvekillik görevi yapan zat Mustafa İsmet Jnönü(Paşa) olup dokuz (9) tane hükümet kurmuştur. Yekûn müddeti 17 sene, 0 ay, 2 1 günü bulmaktadır. Demokrat Parti döneminin tek başba­kanı Adnan Menderes beş (5) kabine kurmuş ve müddetide 10 sene, 0 ay, 5 gün sürmüştür. Süleyman Demirel sekiz (8) kabine kurmak suretiyle müddet olarak 10 se ne, 4 ay, 10 gün süren başbakanlığı ikinci olarak en uzun müddet sürmüştür. Barbaros Turgut Özal ve Mustafa Bülend Ecevİt beş (5) kabine kurmuşlardır. Ahmed Mesud Yılmaz ve ülke­nin ilk ve hali hazırdaki tek kadın başbakanı Tansu Çiller üç (3) defa kabine kurmuşlardır. Ali Fethi (Okyar), Celâl Ba-yar, Dr.Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Hasan Hüsnî Sa­ka, Prof. Nihad Erim iki (2) kabine teşekkül ettirmişlerdir. Bütün bunların ve birer defa kabine kurmuşların hükümet sayısı, elliyedi (57) hükümeti meydana getirmiştir.
İşbu Osmanlı Târihi çalışmasını Hasırcızâde Metin Hasırcı 20/Ramazan/1423-25/Kasım/2002 târihinde İstanbul Ümraniye Sangâzi Köyünde, Şahin Sokakta ikamet etmekte olduğu evde ikmâl etmiş bulunmaktadır. Bu çalışmanın târih tet­kiklerini sevenlere faydalı olması en büyük temennisidir. Mustafa 'dan olma Hatem'den doğma
1359/1940 FİEMANİLLAH

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿