HZ. OSMAN (R.A)'DAN TAVSİYELER, DİL, SABIR, İNTİKAM

HZ. OSMAN (R.A)'DAN TAVSİYELER


Hz. Osman  (r.a.)[26] Diyor ki:

-Ey insanlar, Allah'a muhalefetten sakınınız.

-Allah'a muhalefetten sakınmak bir ganimettir.

-Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır, dostları usandırır.

-İki şey ebediyen devam eder; Musibetler ve ihtiyaçlar.

-Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız.

-Kimsenin görmediği, vakıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız.

-Ya bela ve musibetlere sabredersin, yahut nedamet edersin!..

-En sonunda varacağınız Haktan korkun ki, fitne ve fesada koşmuş olmayasınız.

-Cenab-ı Hak Kur'an’da dünyaya ne kadar değer verdiyse, siz de ona o kadar değer verin.

-Mezar dünya istasyonlarının en sonu, Ahiret istasyonlarının en evveli. Orada azap görenin ilerisi  kötü, iyilik görenin ilerisi de iyiliktir.

-Çok söyleyen değil, çok iş yapan amire muhtaçsınız.

-Allah insanları hak üzere yarattı. Sen de haktan başka bir şey yapma.

-İçkiden kaçının ki, her şerrin anahtarı odur.

-Allah için ticaret yapın ve kazanın.

-Doğru alın ve doğru verin.

-İnsanların en hayırlısı günahsız olan ve Allah'ın kitabı ile amel edendir.

-Sabredin, yoksa pişman olursunuz.

-Allah’tan başka hakiki sığınak yoktur.

-Ferahlandığın vakit, düşmanın sıkılması ne güzel intikamdır.[27]
KAYNAKLAR
[26] Hz. Osman bin Affân (r.a): Osman bin Affân bin Ebil'âs bin Ümeyye bin Abd-i Şems, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden, Cennet ile müjdelenen on kişinin üçüncüsü ve Resûlullah’ın dâmâdı ve halîfelerin üçüncüsüdür. Talha ve Zübeyr’den önce îmana geldi. Îmana gelenlerin beşincisidir. Zevcesi Hz. Rukayye ile Habeşistan’a iki kere hicret etti. Medîne’ye de hicret etti. Rukayye ağır hasta olduğundan, Bedr gazâsına götürülmedi. Zafer haberi geldiği gün, Rukayye vefât etti. Resûlullah, ikinci kızı Ümm-i Gülsümü Osman’a verdi. Bunun için, Hz. Osman’a, zinnûreyn (iki nûr sahibi) denildi. Rukayyeden, Abdullah adında bir oğlu olup, hicretin dördüncü yılı, altı yaşında vefât etti. (İbnul-Hacer el-Askalânî, el-İsabe fi Temyîzi's-Sahabe, Bağdat t.y., II, 462; İbnül Esîr, Üsdül-Ğâbe, III, 584-585; Celaleddin Suyûtî, Târihul-Hulefâ, Beyrut 1986, 165; Siretu İbn İshak, İstanbul 1981,121; İbn Sa'd, Tabakatül-Kübra, Beyrut t.y., I, 207; İbnül-Esir el-Kamil fî't-Tarih, Beyrut 1979, III, 79
[27] İbn Teymiye Külliyatı, Tevhid Yayınları, İstanbul 1988, 4, 335; Muhammed Hamidullah, Fethul-Endelüs (İspanya) fi Hilafeti Seyyidina Osman sene 27 li'l-Hicre, İ.Ü. Ed. Fak. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul 1978, 7, 221-225.

0 Değerli Yorumlarınız: